AHB 107 X20 MAVİ TÜKENMEZ KALEM REFİLİ

8770000099633
ŞAHİN.107M